Mosebloggen

Månedens art
 • Månedens art - pelssåtemose

  Skrevet av John Gunnar Brynjulvsrud

  Mosebloggen sparker nå liv i Månedens art igjen og første mose ut er pelssåtemose Campylopus atrovirens De Not.

  I slekten såtemoser Campylopus fins omtrent 100 arter hvorav 9 av disse er å finne i Norge. De fleste artene er forholdsvis store, og typisk for slekten er at bladnerven er meget bred. På svensk heter de nettopp "nervmossor". De fleste artene er mer eller mindre oseaniske (vestlige) i sin utbredelse.

  Pelssåtemose Campylopus atrovirens. Foto: J.G. Brynjulvsrud

  Pelssåtemose er en ganske stor akrokarp mose som vokser i mørkegrønne til svartgrønne tuer som ofte synes godt på avstand. Skuddene kan bli lange, opptil 8 cm i henhold til Nationalnyckeln. Bladene er relativt lange (3,5 - 9 mm) rette, noe bølgete som tørre, langsmale og smalner av mot en lang fargeløs hårspiss. Ved en nærmere titt med håndlupe ser man godt den meget brede nerven som går nesten helt ut i bladspissen. Ved bladbasis danner alarcellene en tydelig avgrenset gruppe med oppsvulmede celler. Pelssåtemose formerer seg vegetativt ved at bladene lett brekker eller løsner i sin helhet. Sporehus forekommer sjelden og er i Norden kun observert i Hordaland.

  Pelssåtemose Campylopus atrovirens fra øverst til nederst: Blad, bladbase med tydelige grupper av alarceller og nederst fargeløs hårlspiss. Foto: J.G. Brynjulvsrud

  Pelssåtemose vokser i områder med høy luftfuktighet og har sin hovedutbredelse i oseaniske strøk. I Norge opptrer den dog spredt i innlandet, da gjerne i områder med fuktig lokalklima som f.eks. bekkekløfter og fossesprøytsoner. Den vokser typisk på nord- og østvendte, gjerne skyggefulle lokaliteter på bergvegger av harde bergarter. 

  Pelssåtemose kan forveksles med ribbesåtemose Campylopus introflexus, men sistnevnte har eggeformede blad og er forøvrig svartelistet i store deler av Europa.

  Kilder:

  Atherton, I. D. M., Bosanquet, S. D. S., Lawley, M., & British Bryological Society. (2010). Mosses and liverworts of Britain and Ireland : a field guide. Plymouth: British Bryological Society.

  Hallingbäck, T., & von Knorring, P. (2006). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Sköldmossor- kapmossor. Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum. Uppsala: ArtDatabanken, SLU, Uppsala.