Mosebloggen

Category
 • Månedens art - hårkurlemose

  Skrevet av John Gunnar Brynjulvsrud

  I slekten kurlemoser Didymodon fins 121 arter hvorav 16 av disse fins i Norden. Av disse 16 opptrer 12 i Norge. Dette er små til mellomstore moser, som vokser i tuer i brune til gulgrønne nyanser. Voksestedet er vanligvis kalkholdig og forholdsvis tørt, men visse arter foretrekker fuktige miljøer. Bladene har ofte smalt tilbakebøyde bladkanter og en nerve som når helt ut i bladspissen. 

  Hårkurlemose Didymodon icmadophilus. Foto: J.G. Brynjulvsrud

   

  Hårkurlemose Didymodon icmadophilus (Müll.hal.) R.H.Zander er en relativt liten akrokarp mose som vokser i mørke brungrønne til brune tuer med skudd på opptil 2 cm. Den er vurdert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter 2015 på bakgrunn av liten populasjon og pågående populasjonsreduksjon. Den kan være vanskelig å oppdage i felt da den gjerne vokser på flater sammen med andre tuedannende moser. Bladene er små og stive, opprette som fuktige, tiltrykte som tørre, eggerunde ved basis og smalner av mot en langt tilspisset bladspiss. Bladkanten er tilbakebøyd i bladets nedre halvdel. Nerven er kraftig (50-80 µm bred) og forholdsvis langt utløpende. På oversiden av nerven fins relativt korte celler. I øvre del av bladet er bladplatens celler tykkveggede og uregelmessig triangulære til runde til kvadratiske (9-10 µm brede). I nedre del av bladet nær nerven fins noen få rektangulære celler. Stengelen har sentralstreng. Sporehus forekommer meget sjelden, men er i så tilfelle opprett, avlangt elliptisk og sitter på en 1 cm lang stilk.

  Øverst: Hårkurlemose Didymodon icmadophilus blad. Nederst: Tverrsnitt av hårkurlemose-blad. Foto: J.G. Brynjulvsrud

   

  Hårkurlemose vokser i fuktige miljøer på kalkholdige klipper, blokker og steiner ved vassdrag og fosser. Voksestedet kan gjerne oversvømmes periodevis. I Norge har den tyngdepunktet i sin utbredelse i indre og høyereliggende strøk, men er observert ved kysten i bl.a. Østfold, Telemark, Hordaland og Nord-Trøndelag. 

  Hårkurlemose kan forveksles med glanskurlemose Didymodon acutus, men denne vokser på tørre lokaliteter og nerven er kortere utløpende.

  Kilder:

  Hallingbäck, T., Lönnell, N., Weibull, H., Von Knorring, P., Korotynska, M., Reisborg, C., & Birgersson, M. (2008). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor-kapmossor. Bryophyta: Anoectangium-Orthodontium. Uppsala: ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

  Hassel, K., Blom, H. H., Høitomt, T., & R., H. (2015). Moser (Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta). Norsk rødliste for arter 2015. Retrieved from http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Moser

  Henriksen, S., & Hilmo, O. (2015). Norsk rødliste for arter 2015. Retrieved from http://data.artsdatabanken.no/Rodliste

  Hill, M. O., Bell, N., Bruggeman-Nannenga, M. a., Brugués, M., Cano, M. J., Enroth, J., … Söderström, L. (2006). An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia. Journal of Bryology, 28(3), 198–267. https://doi.org/10.1179/174328206X119998

  Nyholm, E. (1981). Illustrated moss flora of Fennoscandia Fasc. 1-6. Swedish Natural Science Research Council. Lund.

 • Unge, men allikevel skikkelig gamle

  Skrevet av Magni Olsen Kyrkjeeide

  Torvmoser er mye i vinden i klimadebatten på grunn av deres evne til å lagre atmosfærisk karbon. De er kanskje den viktigste plantegruppa i verden når det kommer til å binde karbon i landmassene. Dette skyldes deres myrdannende egenskaper. I den våte myra akkumuleres dødt plantemateriale fordi det er for lite oksygen for omdannelse, som igjen frigjør karbon. Over tid lagres det derfor mye karbon i torv. Halvparten av vekten til tørket torv består faktisk av karbon.

  Molekylære metoder har blitt brukt for å datere når torvmoseartene vi har i dag diverserte, altså, når de ble mange. Det ser ut til å ha skjedd i Miocene, for omtrent 13 millioner år siden. Da ser det ut til at det var en boost av arter som oppstod. Dette er satt i sammenheng med nedkjøling av planten og derfor nye nisjer tilgjengelig for fuktighetskrevende og kuldetolerante torvmoser.

  Selv om dagens torvmoser er relativt unge, i den grad 13 millioner år er ungt (vi mennesker er jo uhyre unge i denne sammenheng), så går deres opprinnelse antakeligvis enda lengre bakover i tid. Tar man høyere hiarkiske nivå i betraktning som torvmose familien og ordenen, så har en studie antydet at torvmoser kan stamme helt tilbake til Ordovicium. Minst 460 millioner år tilbake i tid.

  Blanding av kjøtt-torvmose og sylfidetorvmose. Bilde: K.I. Flatberg

   

  Moser var mest sannsynlig de første plantene som inntok landjorda, men hvilke mosegrupper dette var er lite kjent, fordi det finnes svært få mosefossiler. De holder seg tydligvis dårlig i sedimentene. Det er derfor vanskelig å si med sikkerhet hva som vokste på landjorda tidligere.

  Men, nylig gravde forskere i Wisconsin, USA, ut sedimentprøver for å se etter plantefossiler. De fant mikrofossiler i prøver datert tilbake til nettopp Ordovicium. Og det som er veldig kult (i hvert fall for meg som er over gjennomsnittet interessert i torvmoser) er at disse makrofossilene likner på cellestrukturene vi finner i torvmoser i dag. Tenk det, at torvmoser har vært på planten i over 450 millioner år!

  Forskerne bak funnet har tenkt litt høyt: Hva om torvmosene slik vi kjenner dem i dag faktisk har eksistert så langt tilbake i tid? Da kan de ha vært med å påvirke klimaet helt tilbake til Ordovicium. Altså, mye, mye lengre enn først antatt.

  Kilder:

  http://www.nature.com/articles/ncomms6134

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790310000229

  http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/686242

 • Månedens art - pelssåtemose

  Skrevet av John Gunnar Brynjulvsrud

  Mosebloggen sparker nå liv i Månedens art igjen og første mose ut er pelssåtemose Campylopus atrovirens De Not.

  I slekten såtemoser Campylopus fins omtrent 100 arter hvorav 9 av disse er å finne i Norge. De fleste artene er forholdsvis store, og typisk for slekten er at bladnerven er meget bred. På svensk heter de nettopp "nervmossor". De fleste artene er mer eller mindre oseaniske (vestlige) i sin utbredelse.

  Pelssåtemose Campylopus atrovirens. Foto: J.G. Brynjulvsrud

  Pelssåtemose er en ganske stor akrokarp mose som vokser i mørkegrønne til svartgrønne tuer som ofte synes godt på avstand. Skuddene kan bli lange, opptil 8 cm i henhold til Nationalnyckeln. Bladene er relativt lange (3,5 - 9 mm) rette, noe bølgete som tørre, langsmale og smalner av mot en lang fargeløs hårspiss. Ved en nærmere titt med håndlupe ser man godt den meget brede nerven som går nesten helt ut i bladspissen. Ved bladbasis danner alarcellene en tydelig avgrenset gruppe med oppsvulmede celler. Pelssåtemose formerer seg vegetativt ved at bladene lett brekker eller løsner i sin helhet. Sporehus forekommer sjelden og er i Norden kun observert i Hordaland.

  Pelssåtemose Campylopus atrovirens fra øverst til nederst: Blad, bladbase med tydelige grupper av alarceller og nederst fargeløs hårlspiss. Foto: J.G. Brynjulvsrud

  Pelssåtemose vokser i områder med høy luftfuktighet og har sin hovedutbredelse i oseaniske strøk. I Norge opptrer den dog spredt i innlandet, da gjerne i områder med fuktig lokalklima som f.eks. bekkekløfter og fossesprøytsoner. Den vokser typisk på nord- og østvendte, gjerne skyggefulle lokaliteter på bergvegger av harde bergarter. 

  Pelssåtemose kan forveksles med ribbesåtemose Campylopus introflexus, men sistnevnte har eggeformede blad og er forøvrig svartelistet i store deler av Europa.

  Kilder:

  Atherton, I. D. M., Bosanquet, S. D. S., Lawley, M., & British Bryological Society. (2010). Mosses and liverworts of Britain and Ireland : a field guide. Plymouth: British Bryological Society.

  Hallingbäck, T., & von Knorring, P. (2006). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Sköldmossor- kapmossor. Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum. Uppsala: ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

 • Luftige røtter

  Skrevet av Magni Olsen Kyrkjeeide 

  For noen år siden skrev jeg blogginnlegget Solbriller På! som handlet om hvordan moser beskytter seg mot sol. Der nevner jeg at heigråmose Racomitirum lanuginosum og putehårstjerne Syntrichia ruralis har lange såkalte hyaline hårspisser i bladspissen som muligens reflekterer sollys. Det viser seg nå at de har en helt annen funksjon.Dette er moser som vokser på steder som blir veldig tørre. Da er kanskje ikke solbeskyttelse den største utfordringen, men vanntilgang.

  Moser har ikke røtter, men tar opp vann direkte over hele "mosekroppen" fra sine omgivelser. Dette skaper utfordringer for arter som vokser der det er veldig lite vann. De må i hvert fall tåle å tørke helt ut, noe de faktisk gjør. Men, en annen smart strategi kan jo være å ta opp vann uhyre effektivt når det først er tilgjengelig. Det er nettopp det disse hyaline hårspissene gjør. De transporterer vann til bladene, så effektivt at de til og med kan frakte vann oppover. Videoen viser veldig godt hvordan dette fungerer hos en slekting av putehårstjerne, S. caninervis, som vokser i ørken. 

  Hyaline hårspisser fungerer nærmest som røtter, men istedenfor å hente vann fra bakken fanger de det opp fra lufta. Opp ned, altså.

  Kilde:

  Pan, Zhao, William G. Pitt, Yuanming Zhang, Nan Wu, Ye Tao, and Tadd T. Truscott. "The upside-down water collection system of Syntrichia caninervis." Nature Plants 2 (2016): 16076

 • Ny bloggplattform

  Mosebloggen har byttet bloggplattform. Den blir fra nå av på Moseklubbens hjemmeside. Dersom du vil lese gamle blogginnlegg kan du fortsatt det på den gamle bloggen, bare følg lenken under.

  Mosebloggen (den gamle)